Tân Lộc đang triển khai chương trình đặt hàng 3 tháng giảm 25% tổng giá trị đơn hàng và giảm 15% đối với những đang hàng trên 100 triệu (không cộng dồn).